Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
nowoczesna KSIĘGOWOŚĆ
dopasowana do Twoich potrzeb

biuro księgowe

Naszym klientom, którym księgowość ( zarówno księgi rachunkowe jak i podatkowe księgi przychodów i rozchodów) prowadzimy przy pomocy programu księgowego OPTIMA. Jako biuro księgowe funkcjonujące na terenie miasta Łódź zapewniamy zdalny dostęp do danych księgowych za pomocą Internetu.
Praca w ETL Łódź jest tak zorganizowana, że sprawy księgowe są prowadzone przez wykwalifikowanych księgowych pod nadzorem biegłego rewidenta, rozliczenia podatkowe są kontrolowane przez doradcę podatkowego.
Prowadzimy księgowość dla naszych klientów w następujących formach:
 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencje dla potrzeb rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego
Zanim nasze biuro księgowe złoży ofertę na prowadzenie księgowości najpierw szczegółowo omawia z potencjalnym klientem jego oczekiwania i potrzeby. Po analizie oczekiwań klienta formułujemy szczegółowo naszą ofertę i przedstawiamy propozycję umowy.
Umowa zawiera także warunki współpracy, terminy przygotowania i dostarczania dokumentacji księgowej, osoby odpowiedzialne za kontakty i współpracę. W przypadku outsourcingu księgowości szczególnie ważne jest dbanie o właściwe przekazywanie informacji istotnych w rozliczeniach księgowych. Bardzo ważne jest czytelne i przejrzyste opisywanie dokumentów księgowych(jeżeli opis na fakturze nie jest wystarczający), dokumenty muszą być wcześniej zaakceptowane przez osoby do tego powołane.
Firmy zlecające usługi księgowe - określają, w jakich terminach mają mieć dostarczone wyniki finansowo-księgowe oraz jakiego rodzaju raporty i w jakich terminach mają być przesłane.

Usługi księgowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Wyrażone w euro wielkości przeliczane są na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów, nie są obowiązane do ich prowadzenia, mogą dokonać w 2008 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych na 31 sierpnia 2008 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów nie są obowiązane i dokonały zamknięcia ksiąg rachunkowych, są obowiązane od 1 września 2008 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zakres zadań w przypadku zlecenia księgowości do firmy outsourcingowej :
 1. Prowadzenie księgowości – rejestrowanie zgodnie z przepisami wszystkich zdarzeń gospodarczych, czyli:
  • prowadzenie ewidencji ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji magazynowych,
  • amortyzację środków trwałych firmy, naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji analitycznych; dostawców, odbiorców, dewizowe, bankowe itd.,
  • prowadzenie raportów kasowych, bankowych,
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku VAT –(sprzedaży i zakupu).
 2. Rozliczenia zobowiązań podatkowych (przygotowanie, sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych w zakresie takich rodzajów podatków jak:
  • podatek od osób prawnych (CIT),
  • podatek od osób fizycznych (PIT-5),
  • podatek od wynagrodzeń pracowników (PIT-4),
  • podatek od towarów i usług (VAT-7),
  • podatek akcyzowy (AKC),
  • podatek zryczałtowany od przychodów z działalności,
  • wszelkie inne podatki wynikające z charakteru działalności przedsiębiorstwa.
 3. Prowadzenie spraw płacowo- kadrowych firmy :
  • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników,
  • sporządzanie miesięcznych list płac oraz innych na polecenie kierownictwa przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie umów o pracę, zaświadczeń, świadectw pracy itd.
 4. Rozliczenia z ZUS:
  • rejestracja w ZUS osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,
  • naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych danej firmy z ZUS,
  • elektroniczne przesyłanie dokumentacji do ZUS,
 5. Reprezentacja przedsiębiorcy przed aparatem skarbowym obejmuje reprezentowanie podatnika, na podstawie pełnomocnictwa, w sprawach podatkowych:
  • w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i problemów z niej wynikających,
  • pomocy w trakcie kontroli przeprowadzanej przez aparat skarbowy,
  • sporządzania odwołań od decyzji aparatu skarbowego do wyższych instancji włącznie z postępowaniem przed sadem administracyjnym.
 6. Pozostałe zlecenia jak:
  • sporządzanie zestawień statystycznych na potrzeby GUS,
  • sporządzanie zestawień na potrzeby NBP, wynikających z prawa dewizowego,
  • sporządzanie raportów finansowych na potrzeby zarządu, udziałowców, banków,
  • sporządzanie biznesplanów wszelkiego rodzaju,
  • doradzanie podczas zakładania oraz likwidowania przedsiębiorstwa,
  • doradzanie w procesach negocjacji handlowych oraz w kontaktach z kontrahentami danego przedsiębiorstwa,


Masz pytania?
Zadzwoń do nas, albo zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie.

+48 42 638 07 70