Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
nowoczesna KSIĘGOWOŚĆ
dopasowana do Twoich potrzeb

Baza wiedzy

Zmiany w podatkach na 2012 rok.

 Poniższej przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem zmiany w podatkach, które wchodzą w życie z dniem pierwszego stycznia 2012 roku. W przypadku ustaw o podatkach dochodowych istotną i od dawna oczekiwaną przez przedsiębiorców zmianą jest likwidacja podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad oraz zmiana dotycząca rozliczania różnic kursowych, która dostosowuje przepisy podatkowe do ustawy o rachunkowości. W przypadku podatku VAT chcemy zwrócić uwagę na zmiany  stawek VAT na odzież i obuwie dziecięce oraz usługi konserwacyjne i restauratorskie.
 
I. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Ustalanie różnic kursowych.
  • Znowelizowano art. 9b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) poprzez dodanie ust.7. Nowa regulacja pozwala na rezygnację z ustalania wysokości różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości w razie połączenia lub podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosował taką metodę ustalania różnic kursowych. Podmioty powstałe w wyniku podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, z wyjątkiem podmiotu przejmującego przy podziale przez wydzielenie, mają prawo do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania. Nałożono obowiązek zawiadomienia o tej rezygnacji, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału. Nowelizacja usuwa istniejącą przed nowelizacją wątpliwość, czy  podmioty powstałe z podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek połączenia lub podziału podatnika, miały obowiązek dalszego stosowania tej metody (do zakończenia trzyletniego obowiązkowego okresu jej stosowania), czy też nie miały takiego obowiązku.
  • Ustalanie różnic kursowych według art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja ta ma uprościć zasady obliczania różnic kursowych i ujednolicić je z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. Artykuł 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zmieniony i obecnie przy obliczaniu różnic kursowych, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach,    a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
 2.  Likwidacja podwójnej zaliczki.  Zmieniono przepis art.25 ust. 1a  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak, jak w latach ubiegłych zaliczki miesięczne, wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nowością jest to, że  zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Ponadto podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku. Analogiczne zmiany dotyczą także podatników rozliczających się za okresy kwartalne.Zaliczki kwartalne, nadal wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego wpłacana jest    w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Nie wpłaca się zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty zostanie złożone zeznanie roczne zostanie zapłacony podatek.
 3.  
II. Zmiany w podatku VAT.
 1. Wzrost stawek.
  • Wzrost stawek VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. Zmiana wysokości stawek z 8% na 23 % na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce wynika z wykreślenia z dniem pierwszego stycznia pozycji 76 i 77 złącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podniesienie stawek  podatku jest konsekwencją wyroku ETS z 28 października 2010 r., C-49/09. Polska musiała zaprzestać stosowania preferencyjnej stawki VAT i zastosować na odzież     i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce stawkę podstawową 23%.
  • Wzrost stawek VAT za usługi konserwatorskie i restauratorskie.                                                         Usługi polegające na  prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących  zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego oraz  materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego były zwolnione z podatku VAT na podstawie § 43 Rozp. Min . Fin z dnia 04. 04. 2011 r. (Dz.U. nr 73 poz. 392) do dnia 31 grudnia 2011 roku.    W związku z upływem terminu zwolnienia, obecnie usługi te są objęte podstawową stawką VAT wynoszącą 23%.
 2. Zmiany dotyczące okazjonalnego przewozu osób. W związku z wyrokiem TS UE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09, Polska zmieniła art. 96, 96a oraz dodała art. 134a, 134b, 134c do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zmiana przepisów dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego państwa członkowskiego. Od 01. 01 .2012 roku podmioty te mogą złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku. Zgłoszenie, składa się do naczelnika drugiego urzędu skarbowego drogą elektroniczną,  za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestracja taka oznacza rezygnację z możliwości odliczania podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku. Podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT - przewozy okazjonalne są obowiązani składać drogą elektroniczną do drugiego urzędu skarbowego deklaracje podatkowe na potrzeby rozliczenia podatku z tytułu wykonywania usług, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku należnego w złotych polskich w terminie, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego. Ponadto podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej, zawierającą dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji.
III. Zmiany w podatku od nieruchomości.
 1.  Wydłużenie terminu na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.  Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorstw (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), od 1 stycznia 2012 r. przesunęła termin składania deklaracji do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
 2. Terminy opłacania podatku od nieruchomości.                                                                 Zmiana art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31) o podatkach i opłatach lokalnych, powoduje, że obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - należy wpłacić na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
 
 IV. Zmiany w podatkach od spadków i darowizn.
 
Zwolnione jest zgodnie z art. 4. 1. pkt 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.
 
V. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1. Zmiana sposobu rozliczania różnic kursowych. Analogicznie, jak w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmianie uległ sposób wyliczania różnic kursowych. Ustawodawca zmienił Art. 24c ust. 4. ustawy z dnia 26 lipca1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zmianie przy obliczaniu różnic kursowych, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
 2. Likwidacja podwójnej zaliczki na podatek. Zmiana art. 44 ust. 6 spowodowała, że obecnie zaliczki miesięczne, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. Zmiana jest analogiczna jak w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

data publikacji: 2012-01-03 10:19:31
Masz pytania?
Zadzwoń do nas, albo zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy do Ciebie.

+48 42 638 07 70